МАХАЛАТА
Група хора, мислещи в една насока, създават енергоинформационни структури-махала. Те започват да се развиват самостоятелно и да подчиняват хората на своите зако­ни. Хората не си дават сметка, че неволно действат в интерес на ма­халото. Как да се отърсим от тази магия?
Отдайте се под аренда.
ДЕСТРУКТИВНИТЕ МАХАЛА
От деца са ни учили да се подчиняваме на чужда воля, да изпълняваме задълженията си, да служим на родината, на семейството, политическата партия, фирмата, държавата, на идеята… На всички други, но на себе си – най-накрая. Всеки в една или друга степен има чувство за задължения, отговорност, необходимост, вина. Всеки човек така или иначе „служи“ в различни групи и организации: семейст­во, клуб, учебно заведение, предприятие, политическа пар­тия, държава и т.н. Всички тези структури се раждат и се развиват, когато отделна група хора започне да мисли и да действа в една насока. После се присъединяват и други хора и структурата нараства, набира сила, принуждава членове­те си да следват установени правила и в крайна сметка може да подчини големи слоеве от обществото.
На ниво материална реализация структурата се състои от хора, обединени от общи цели, и от материални предме­ти като сгради, съоръжения, мебели, оборудване, техника и т.н. Но какво стои зад всичко това на енергийно ниво?
Структура възниква, когато мислите на хората са насо­чени в едно направление и следователно параметрите на мислената енергия са идентични. Мислената енергия на отделните хора се обединява в един поток. При този слу­чай в океана от енергия се създава отделна независима енергоинформационна структура — енергийно махало. Тя зажи­вява свой живот и подчинява на законите си хората, вклю­чени в създаването й. Защо точно махало?
Защото се люлее толкова по-силно, колкото повече хора – привърженици — го хранят с енергията си. Всяко махало има характерна честота на колебанията. Например можете да разлюлеете една люлка само прилагайки усилия с опре­делена честота. Тя се нарича резонансна. Ако броят на привържениците на махалото намалява, колебанията му затихват. А когато изобщо изчезнат, то спира и умира като същност.
Ето няколко примера за махала, които са спрели: древ­ните езически религии, каменните оръдия на труда, древ­ните видове оръжие, старите модни течения, виниловите грамофонни плочи – с други думи, всичко, което е било преди и вече не се използва.
Навярно се чудите – нима всичко това са махала? Да, всички структури със собствени атрибути, създаде­ни от мислената енергия на хората, са махала. И всички живи същества, способни да излъчват енергия в една посо­ка, рано или късно създават енергийни махала. Ето някол­ко примера от живата природа: колониите от бактерии, по­пулацията на живите същества, стадата от животни, гор­ските масиви, прериите, мравуняците – всички повече или по-малко подредени и еднородни структури от живи орга­низми.
Всеки отделен жив организъм сам по себе си е елемен­тарно махало, тъй като представлява енергийна единица. Когато група единични махала се залюляват в унисон, създават групово махало. То стои над привържениците си като надстройка, съществува като отделна независима структу­ра и установява правила за привържениците си, за да ги задържи заедно и да се сдобива с нови. Подобна структура е независима, в смисъл че се развива самостоятелно, по свои собствени закони. Привържениците не осъзнават, че действат по законите на махалото, а не по собствена воля.
Например бюрократичният апарат се развива като са­мостоятелна структура независимо от волята на отделния чиновник. Разбира се, един влиятелен чиновник може да взема самостоятелни решения, но те не бива да са в разрез със законите на системата, иначе той ще бъде отхвърлен. Дори човекът в единствено число, също представляващ махало, не винаги си дава сметка за мотивите си. Напри­мер енергийният вампир.
Всяко махало по своята природа е деструктивно, тъй като отнема енергия от привържениците си и установява своята власт над тях. Деструктивността му се проявява в това, че то не се интересува от съдбата на отделния привърженик. Махалото има една-единствена цел – да по­лучава енергия от него, а дали това ще е от полза за самия привърженик, няма значение. Попаднал под влияние на системата, човек е принуден да гради живота си съобразно с нейните закони, иначе тя ще го сдъвче и изплюе. Под вли­яние на деструктивното махало можеш лесно да провалиш живота си. И обикновено е много трудно да се измъкнеш без загуби.
Ако на човек му потръгне, намира своето място в сис­темата и се чувства там като риба във вода. Като привърже­ник той дава енергия на махалото, а то на свой ред му оси­гурява среда за съществуване. Щом привърженикът започ­не да нарушава законите на структурата, честотата на излъчването му вече не съвпада с резонансната честота на махалото. Като не получава енергия, то изхвърля или уни­щожава непокорния привърженик.
А ако човек се е отдалечил от благоприятните за него линии, тогава животът му в структурата на чуждото маха­ло се превръща в концлагер или просто в унило съществу­ване. Подобно махало става чисто деструктивно за привърженика си. Попаднал под влиянието му, човек губи свободата си. Принуден е да живее по натрапени му закони и да бъде винтче в големия механизъм – независимо дали му харесва или не.
Човек може да попадне под покровителството на маха­лото и да постигне забележителни резултати. Наполеон, Хитлер, Сталин и подобните им са фаворити на деструктивните махала. Но при всички случаи махалото изобщо не се грижи за благополучието на привържениците си, а само ги използва за своите цели. Когато попитали Напо­леон дали някога е бил истински щастлив, той изброил едва няколко дни от живота си.
Махалото използва изтънчени методи за привличане на нови привърженици — като нощни пеперуди около лам­па. Често пъти хората, подмамени от рекламните му но­мера, се отдалечават от щастието си, което е било съвсем до тях! Например – отиват в армията и загиват. Или постъпват в учебно заведение и напусто усвояват профе­сия, която не ги интересува. Намират си чужда на същност­та им, но уж престижна работа и потъват в блатото на проблемите. Свързват живота си с нелюбим човек и по­сле страдат.
Дейността на махалото често става причина привърже­ниците му да съсипят съдбата си, макар че то се опитва да скрие мотивите си под различни добродетелни маски. Глав­ната опасност за поддалия се на влиянието му е, че то отда­лечава жертвата си от линиите на живота, където човек би могъл да намери щастието си.
Нека да отбележим отличителните му признаци: – Махалото се храни с енергията на привържениците си и така увеличава колебанията си.
– Махалото се стреми да привлече колкото се може повече привърженици, за да получи повече енергия.
– Махалото противопоставя групата от свои привърженици на всички останали групи. (Ние сме добри, а те са лоши.)
– Махалото агресивно обвинява всеки, непоискал да стане привърженик, и се опитва или да го привлече на своя страна, или да го неутрализира и отстрани.
– Махалото използва благообразни привлекателни ма­ски, скрива се зад високи цели, възползва се от чувствата на хората, за да оправдае действията си и да завоюва кол­кото се може повече привърженици.
Всъщност махалото е егрегор, но това далеч не е всич­ко. Понятието „егрегор“ не отразява целия комплекс от нюанси на взаимодействието на човека с енергоинформационните същности. Махалата играят неизмеримо по-голяма роля в човешкия живот, отколкото е прието да се смята.
Ето ви един пример как махалото поглъща енергията на привържениците си. Представете си отговорен футболен мач, стадионът е претъпкан, страстите са нагорещени, за­палянковците бурно реагират. Един играч допуска непро­стима грешка, водеща до загуба на отбора. Върху него се стоварва буря от негодуване, запалянковците са готови да го разкъсат. Представяте ли си каква отрицателна енергия се изсипва върху главата на нещастника? От такъв чудови­щен удар той би трябвало просто да умре на място. Но това не става, играчът си е жив и здрав, макар и потиснат от чувство за вина. А къде се дяна отрицателната енергия, насочена към него? Глътнало я е махалото. Ако не беше така, обектът на омраза от страна на тълпата щеше да заги­ва, а кумирът – просто да излита във въздуха.
Не се наемам да съдя дали махалото е живо същество или само енергийна форма. Но това няма никакво значение за техниката на транссърфинга. Най-важното е да се познае махалото и да не се приема играта му без полза за себе си.
Да се познае деструктивното махало е много лесно по един отличителен признак. То винаги си съперничи със се­беподобните си в борбата за хората. Целта му е само една – да завладее колкото се може повече привърженици, за да получи колкото се може повече енергия. Колкото по-деструктивно действа то в борбата за привърженици, толкова по-деструктивно е, т.е. представлява опасност за съдбата на отделния човек.
Може би ще възразите: нали съществуват благотвори­телни организации, дружества за защита на природата, животните и други? Какво деструктивно има в тях? За вас лично деструктивното е в това, че както и да го извъртате, те се хранят с вашата енергия и не се интересуват от щас­тието и благополучието ви. Призовават ви да бъдете ми­лосърдни към другите, оставайки равнодушни към вас. Ако това ви устройва и наистина се чувствате щастливи, зани­мавайки се с тази работа. Дори можете да смятате, че сте намерили своето махало. Но трябва да бъдете честни със себе си: дали не носите маската на благодетел? Действи­телно ли искрено давате енергията и парите си за благото на другите или си играете на благотворителност? За да из­глеждате по-добър?
Деструктивните махала отучиха хората да избират съдбата си. Защото ако човек е свободен да избира, той ще стане независим. Тогава махалото няма да го привлече за свой привърженик. Нашето съзнание е свикнало, че съдба­та е предопределена, и наистина е много трудно да се по­вярва във възможността просто да избереш съдбата, която повече ти харесва. На махалата е изгодно да държат привържениците си под контрол, ето защо изобретяват всевъзможни начини, за да манипулират слугите си. По-нататък ще ви стане ясно как го правят.
Транссърфингът също може да стане махало, ако направим от него култ, движение или школа. Разбира се, раз­личните махала са деструктивни в различна степен. Дори в най-лошия случай обаче транссърфингът ще бъде най-сла­бо деструктивен, защото служи не на някаква обща стра­нична цел, а изключително за благото на всеки отделен индивид. Ето защо такова махало ще бъде много необичай­но – някакво общество от индивидуалисти, заети изключи­телно със своята съдба. Впрочем, ето ви задача за домаш­но: кои махала можем да наречем конструктивни?
Защо обаче ви разказвам всичко това?
За да ви обясня какво означава да избереш съдбата си и как да го направиш. Въоръжи се с търпение, драги читате­лю, нещата не са толкова прости, но постепенно картината ще започне да се прояснява.

Откъс от книгата „Пространство на варианти“ на Вадим Зеланд